Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloka råd

Region Stockholms läkemedelskommittés och dess expertgrupper utarbetar rekommendationer för hur läkemedelsanvändningen i Stockholms län kan förbättras.

Budskapen förmedlas till förskrivare genom informationsinsatser och fortbildningsaktiviteter.

🎦 = film om det kloka rådet.

Endokrina sjukdomar

🎦 Utred och behandla osteoporos hos fler. Uppmärksamma särskilt patienter över 50 år som drabbats av fraktur och patienter med peroral kortisonbehandling som förväntas pågå i minst tre månader.

Hjärt- och kärlsjukdomar

🎦 Återinsätt statin efter behandlingsavbrott. Börja med låg dos och titrera upp. Preparatbyte kan underlätta.

Inled behandling av hypertoni med två läkemedel direkt. Detta för att uppnå målblodtryck inom tre månader vilket räddar liv.

Lägg till SGLT2-hämmare som basbehandling vid hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion, oavsett förekomst av diabetes typ 2.

Infektionssjukdomar

🎦 Behandla okomplicerade paronykier och subkutana abscesser med alsolsprit och kirurgi i första hand – inte antibiotika.

Lung- och allergisjukdomar

🎦 Använd alltid inhalationssteroid vid astma hos vuxna och barn från 12 år.

Lär patienten att inhalera rätt. Förskriv spacer till sprayanvändare.

Nervsystemets sjukdomar

🎦 Använd alltid anfallsförebyggande behandling vid tre eller fler behandlingskrävande migränanfall per månad.

Psykisk hälsa

🎦 Vid sömnstörningar: Utred bakomliggande orsak. Välj sömnrestriktion, sömnhygieniska insatser och KBT före läkemedel vid primär insomni.

Smärta och reumatiska sjukdomar

🎦 Om opioder behövs vid akut smärta ska behandlingen avslutas inom 3–5 dygn.

Urinvägssjukdomar

🎦 Välj icke-farmakologisk behandling före läkemedel vid överaktiv blåsa. Seponera mera.

Äldres hälsa

🎦 Skörhet hos äldre kräver klok anpassning av läkemedelsbehandlingen. Ta hjälp av råden i MSÄ-broschyren.

Kloka listan 2018

Gå direkt till

Kloka listan