Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sökbara substanser

Innehållet i källan Janusmed kön & genus är under uppbyggnad. Källan fylls kontinuerligt på med information om fler läkemedelssubstanser. Terapiområden som inkluderats hittills är bland annat hjärta-kärl, smärta, infektioner, diabetes, psykiatri och neurologi. Alla ingående terapiområden finns listade under Sökhjälp.

I dagsläget går det att söka information om substanser listade nedan, alternativt tillhörande läkemedelsprodukter på svenska marknaden. Bläddra dig fram i den alfabetiska listan genom att klicka på en bokstav.

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

A
Abakavir
Abirateron
Acetylsalicylsyra - lågdos
Aciklovir
Adalimumab
Adapalen
Akamprosat
Alendronat
Alimemazin
Allopurinol
Alprazolam
Alteplas
Amilorid
Amiodaron
Amitriptylin
Amlodipin
Amorolfin
Amoxicillin
Ampicillin
Apixaban
Atazanavir
Atomoxetin
Atorvastatin
Azatioprin
Azelainsyra
Azitromycin

B
Bendroflumetiazid
Bensoylperoxid
Bensylpenicillin
Betametason - lokalt
Betametason - systemiskt
Bikalutamid
Bimatoprost
Bisoprolol
Brimonidin
Brinzolamid
Bromokriptin
Budesonid - för inhalation
Budesonid - för lokal effekt i tjocktarmen
Budesonid - intranasalt
Buprenorfin
Bupropion

C
Cefadroxil
Cefotaxim
Ceftazidim
Celecoxib
Cetirizin
Ciklesonid
Ciprofloxacin
Citalopram
Cyproteron

D
Dabigatran
Dalteparin
Dapagliflozin
Darifenacin
Darunavir
Degarelix
Denosumab
Desloratadin
Desogestrel
Diazepam
Dienogest
Digoxin
Diklofenak
Dimetylfumarat
Dipyridamol
Disulfiram
Dolutegravir
Donepezil
Dorzolamid
Doxazosin
Doxycyklin
Dronedaron
Drospirenon
Dutasterid

E
Eculizumab
Edoxaban
Efavirenz
Elvitegravir
Emedastin
Empagliflozin
Emtricitabin
Enalapril
Enoxaparin
Entekavir
Enzalutamid
Eplerenon
Erytromycin
Escitalopram
Esomeprazol
Estradiol
Etinylestradiol
Etonogestrel
Etoricoxib
Etosuximid
Etravirin
Ezetimib
Evolocumab

F
Fenobarbital
Fenoximetylpenicillin
Fentanyl
Fenytoin
Fesoterodin
Fingolimod
Flekainid
Fluoxetin
Flukloxacillin
Flukonazol
Flutikason - för inhalation
Flutikason - hudläkemedel
Flutikason - intranasalt
Formoterol
Fosfenytoin
Furosemid
Fusidinsyra - lokalt

G
Gabapentin
Galantamin
Gentamicin
Glibenklamid
Glimepirid
Glipizid
Glycerin
Golimumab

H
Heparin
Hydroklortiazid
Hydrokortison - lokalt
Hydrokortison - systemiskt
Hydroxizin

I
Ibuprofen
Imikvimod
Imipenem
Infliximab
Insulin aspart
Insulin glargin
Insulin glulisin
Insulin human
Insulin lispro
Interferon beta-1a
Ipratropium
Ispaghula

K
Kabergolin
Kalcipotriol
Kandesartan
Karbamazepin
Karbamid
Ketokonazol - lokalt
Ketoprofen
Ketorolak
Kladribin
Klaritromycin
Klindamycin
Klomifen
Klonazepam
Klopidogrel
Kloramfenikol
Klortalidon
Klotrimazol
Kloxacillin
Kobicistat
Kodein
Kolestyramin
Kvetiapin

L
Labetalol
Lakosamid
Laktulos
Lamivudin
Lamotrigin
Lansoprazol
Latanoprost
Ledipasvir
Levetiracetam
Levodopa + enzymhämmare (benserazid, karbidopa, entakapon)
Levonorgestrel
Levotyroxin
Lidokain - lokalt
Liraglutid
Lisinopril
Litium
Loperamid
Lopinavir
Loratadin
Losartan
Lymecyklin
Lynestrenol

M
Makrogol
Medroxiprogesteron
Meklozin
Memantin
Meropenem
Mesalazin
Metformin
Metoklopramid
Metoprolol
Metotrexat
Metronidazol - lokalt
Metronidazol - systemiskt
Metylfenidat
Mifepriston
Mikonazol
Mirabegron
Mirtazapin
Misoprostol
Mjölksyra - lokalt
Mometason
Montelukast
Morfin

N
Naltrexon
Naproxen
Natalizumab
Natriumklorid - lokalt
Natriumkromoglikat - lokalt
Natriumlaurylsulfoacetat
Natriumpikosulfat
Natriumpolystyrensulfonat
Nevirapin
Nitrofurantoin
Nomegestrol
Norgestimat
Norelgestromin
Noretisteron
Nystatin

O
Olanzapin
Olaparid
Omeprazol
Ondansetron
Orlistat
Oxazepam
Oxibutynin
Oxikodon
Oxitetracyklin
Oxkarbazepin

P
Palbociklib
Paracetamol
Peginterferon beta-1a
Perampanel
Pilokarpin - lokalt
Pimekrolimus
Pioglitazon
Piperacillin
Pivmecillinam
Podofyllotoxin
Pramipexol
Prasugrel
Pravastatin
Prednisolon - systemiskt
Prednison
Pregabalin
Progesteron
Prometazin
Propiomazin
Propylenglykol
Propyltiouracil

R
Raloxifen
Raltegravir
Ramipril
Ranitidin
Rasagilin
Retapamulin
Rilpivirin
Risperidon
Ritonavir
Rituximab
Rivaroxaban
Rivastigmin
Rizatriptan
Ropinirol
Rosuvastatin
Rotigotin

S
Sakubitril
Salbutamol
Salmeterol
Selegilin
Sertralin
Simvastatin
Sitagliptin
Sofosbuvir
Solifenacin
Sotalol
Spironolakton
Sterkuliagummi
Sumatriptan
Sågpalmetto

T
Tafluprost
Takrolimus
Tenofovir
Teofyllin
Teriflunomid
Terbinafin
Terbutalin
Tiamazol
Tibolon
Tikagrelor
Timolol
Tiotropium
Tolterodin
Topiramat
Tramadol
Travoprost
Trimetoprim

U
Ulipristal

V
Vaccin mot papillomvirus
Valaciklovir
Valproinsyra
Valsartan
Vankomycin
Vareniklin
Venlafaxin
Verapamil
Vigabatrin
Vildagliptin
Vitamin A
Vitamin B12 (cyanokobolamin)
Vitamin D (kolecaliferol)

W
Warfarin

Z
Zoledronsyra
Zolmitriptan
Zolpidem
Zopiklon

Läkemedelsgrupper under arbete

Cancerläkemedel
Neuroleptika

Senast ändrad 2018-12-20