Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Rekommendationer medicinteknik

NT-rådet kommer under en försöksverksamhet att yttra sig gällande medicintekniska produkter och metoder som utvärderas inom ramen för TLV:s medicinteknikuppdrag. Rekommendationerna ges på samma grundval som för läkemedel och i dialog med nationella programråd och vårdprogramgrupper.

AsthmaTuner

AsthmaTuner är en trådlös spirometer med tillhörande mobilapplikation för patienten samt ett webbgränssnitt som möjliggör för vårdpersonal att ta del av den information som registreras av patienten. NT-rådet har efter nominering från en region lämnat ett tillfälligt yttrande angående AsthmaTuner.

Då det har kommit till NT-rådets kännedom att rekommendationen gällande AsthmaTuner kunnat missförstås, har NT-rådet 2020-03-13 förtydligat texten så att det framgår att NT-rådet inte har utvärderat AsthmaTuner ur medicinska, legala eller andra perspektiv. Samtidigt konstaterar rådet att regionerna själva behöver utreda och tydliggöra frågor om juridik, informationshantering och informationssäkerhet för produkten innan införande kan ske.

Rekommendation

FoundationOne CDx, tjänst för genetisk diagnostik av cancertumörer

Foundation One är ett genetiskt test kombinerat med ett beslutsstöd för val av läkemedelsbehandling av solida tumörer. Foundation One är CE-märkt som en in vitro-diagnostisk medicinteknisk produkt och lanserades i Sverige 2017.

Rekommendation

Kommentarer från Genomic medicines Sweden referensgrupp för solida tumörer på TLV:s hälsoekonomiska underlag

Referenser som hänvisas till i kommentarerna från Genomic medicines Sweden referensgrupp för solida tumörer

Kommentarer från företaget Roche

Optune

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande Optune, 2018-06-28.

Optune bygger på metoden Tumour treating fields och är avsedd för att förlänga överlevnad vid glioblastoma multiformae.

Rekommendation

Etisk och juridisk bedömning av utlämning av patientdata

Insulinpumpar av typen hybridpumpar vid diabetes

Med hybridpump avses ett system som innehåller både insulinpump och kontinuerlig glukosmätning där pumpen kan programmeras att leverera och justera insulintillförsel baserat på uppmätta glukosvärden från den kontinuerliga glukosmätaren.

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande MiniMed 670G, 2018-11-15.

Rekommendation

Kontinuerlig glukosmätare för diabetes FreeStyle Libre

FreeStyle Libre är ett sensordrivet system för kontinuerlig glukosmätning, avsett för egenkontroll av glukosnivåer hos personer med insulinbehandlad typ 1 eller typ 2-diabetes.

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande FreeStyle Libre 2018-02-05.

Rekommendation

Senast ändrad 2020-03-13