Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Beslut om samverkansnivå

Vilka läkemedel omfattas av nationellt ordnat införande?

Alla nya läkemedel omfattas inte av nationellt ordnat införande. Det landstingsgemensamma arbetet fokuserar på läkemedel för vilka det finns ett behov av att landsting och regioner samverkar för att läkemedelsanvändningen ska bli jämlik och ändamålsenlig.

De flesta läkemedel som blir föremål för nationellt ordnat införande är rekvisitionsläkemedel och används inom slutenvården. Läkemedel som förskrivs på recept och är föremål för ansökan om att omfattas av högkostnadsskyddet hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) behöver i regel inte omfattas av ordnat införande eftersom TLV bedömer om läkemedelsbehandlingen är kostnadseffektiv. Det kan dock förekomma att även receptläkemedel omfattas av nationellt ordnat införande, beroende på landstingens behov.

Underlag

Att ett läkemedel eller en ny indikation ska ingå i den nationella processen för ordnat införande beslutas av NT-rådet, antingen

  • baserat på tidig bedömningsrapport från Horizon scanning. Landstingens önskemål om hantering av läkemedlet genom nationell samverkan eller inte inhämtas.
    eller
  • genom att ett landsting nominerar ett läkemedel för rekommendation av NT-rådet.

NT-rådets bedömningen görs under vägledning av prioriteringskriterier, se nedan. NT-rådets beslut kan ha två utfall:

  • Läkemedlet/indikationen omfattas av nationell samverkan
  • Läkemedlet/indikationen omfattas inte av nationell samverkan

Vad innebär beslutet om nationell samverkan?

Ett beslut om nationell samverkan innebär att NT-rådet kommer att avge en rekommendation när tillräckligt kunskapsunderlag för en bedömning av läkemedlets värde är tillgängligt. För läkemedel som rekvireras och används inom slutenvården, innebär detta i regel att NT-rådet beställer en hälsoekonomisk värdering av TLV. NT-rådet tar också ställning till om en nationell uppföljning behövs.

Om beslut om nationell samverkan fattats och läkemedlet får marknadsföringsgodkännande, rekommenderar NT-rådet i regel landstingen att avvakta med behandling med läkemedlet tills NT-rådet fått tillgång till kunskapsunderlag och kan göra en bedömning för sin rekommendation.

När beslut om nationell samverkan fattats, meddelas berört läkemedelsföretag och patientförening.

Förutsättningar

För att NT-rådet ska fatta beslut om att ett läkemedel skall omfattas av nationellt ordnat införande, krävs att läkemedlet/indikationen i Horizon scanning identifierats som angeläget eller att det nominerats av ett eller flera landsting. Ett företag kan alltså inte ansöka om att dess produkt ska omfattas av processen.

Prioriteringskriterier

NT-rådet beslutar om nationell samverkan under vägledning av de kriterier som används vid Horizon scanning. För varje läkemedel som beskrivs i en tidig bedömningsrapport, går rådet igenom kriterierna och landstingens önskemål och gör därefter en samlad bedömning nationell samverkan behövs.

Andra vägar in i den nationella processen

I fall då ett företag fått avslag på ansökan om att ett läkemedel ska omfattas av läkemedelssubventionen, kan detta ändå omfattas av den nationella processen genom att NT-rådet fattar beslut om rekommendation efter en landstingsgemensam prisförhandling. Förutsättningen är att ett landsting nominerar läkemedlet till NT-rådet eller att läkemedlet sedan tidigare beslutats omfattas av nationell samverkan

Senast ändrad 2018-10-12